پلن های اشتراک

پلن خود را انتخاب کنید

برنزی

یک ماه اشتراک (30روز)

99000تومان
 • دانلود روزانه 10 طرح
 • دانلود روزانه 30 فایل رایگان
 • طراحی اختصاصی 1 طرح
 • دسترسی به همه فایل ها
 • پشتیبانی رایگان

پلن برنزی +

یک ماه اشتراک (30روز)

149000تومان
 • دانلود روزانه 20 طرح
 • دانلود روزانه 30 فایل رایگان
 • طراحی اختصاصی 1 طرح
 • دسترسی به همه فایل ها
 • پشتیبانی رایگان

پلن طلایی

شش ماه اشتراک (180روز)

349000تومان
 • دانلود روزانه 10 طرح
 • دانلود روزانه 30 فایل رایگان
 • طراحی اختصاصی 3 طرح
 • دسترسی به همه فایل ها
 • پشتیبانی رایگان

پلن طلایی +

شش ماه اشتراک (180روز)

499000تومان
 • دانلود روزانه 20 طرح
 • دانلود روزانه 30 فایل رایگان
 • طراحی اختصاصی 3 طرح
 • دسترسی به همه فایل ها
 • پشتیبانی رایگان

پلن نقره ای +

سه ماه اشتراک (90روز)

299000تومان
 • دانلود روزانه 20 طرح
 • دانلود روزانه 30 فایل رایگان
 • طراحی اختصاصی 2 طرح
 • دسترسی به همه فایل ها
 • پشتیبانی رایگان

پلن نقره ای

سه ماه اشتراک (90روز)

229000تومان
 • دانلود روزانه 10 طرح
 • دانلود روزانه 30 فایل رایگان
 • طراحی اختصاصی 2 طرح
 • دسترسی به همه فایل ها
 • پشتیبانی رایگان

نکات مهم خرید اشتراک

 عکس لایه بندی متن تعداد دانلود های هر روز را فقط در همان روز می توان استفاده کرد، در صورت عدم استفاده سهمیه باطل شده و به روز بعد منتقل پیدا نمی کند.

 عکس لایه بندی متن .هر شب ساعت 24 تعداد دانلود ها صفر و روز جدید شما آغاز می شود

 عکس لایه بندی متن با خرید اشتراک می توانید به فایل طرح باما دسترسی پیدا کنید.

 عکس لایه بندی متن شما مجاز به اشتراک گذاری و فروش فایل ها نیستید مشاهده قوانین سایت

 عکس لایه بندی متن با هر بار خرید اشتراک می توانید به تعداد ذکر شده در هر اشتراک، در بازه خریداری شده، از طرح باما درخواست طراحی اختصاصی نمایید.